M&C home
 
You need to upgrade your Flash Player !

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief!
verzend

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen:

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle producten en diensten geleverd door M&C nv Marktstraat 46b 8510 Marke 
Uitsluitend en alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig, wat er ook werd besproken, tenzij van deze algemene verkoopsvoorwaarden tegensprekelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Wij behouden ons het recht voor de karakteristieken van het materiaal te wijzigen mits dezelfde functies kunnen worden uitgevoerd.

2. Leveringen:

De goederen die onze magazijnen verlaten reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien franco gestuurd. Onze koopwaren worden geacht door hem aanvaard te zijn in onze werkhuizen voor de verzending. De leveringstermijnen zijn indicatief.

3. Betaling:

Alle fakturen zijn kontant betaalbaar te Kortrijk-Marke. De koopwaren blijven onze eigendom tot ze volledig afbetaald zijn. Bij niet betaling of niet volledige betaling op de vervaldag zal vanaf de 3e dag automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan de nationale discontovoet verschuldigd zijn. Alle inningskosten zijn ten laste van de klant.

4. Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten:

Alle mogelijke rechten, waaronder de intellectuele en/of commerciële eigendomsrechten van het produkt blijven toebehoren aan de konstrukteur of eigenaar. De klant verplicht zich ertoe geen software, documentatie of handleidingen te kopiëren op welke wijze ook.

5.Klachten:

Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden binnen de 8 dagen die volgen op de ontvangst van de goederen. Na die termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk.

6. Waarborg:

De waarborg op de geleverde materialen is beperkt tot de constructeurswaarborg.(zie handleiding)

7. Aansprakelijkheid:

Tenzij bedrog kunnen wij niet veroordeeld worden tot enige schadevergoeding, weze het contractueel of extracontractueel. Gelijk welke schadevergoeding zal nooit meer kunnen belopen dan het bedrag van onze faktuur.

8. Eigendomsrecht:

De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigensdomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.
De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van goederen voor gevolg hebben.

9. Rechtsbevoegdheid:

Het Belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden.
Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

 • Het belang van backup!!

  Backup maken van gegevens

  Een gouden raad: maak een reservekopie van je gegevens voor je alle gegevens kwijt bent na een computercrash.
  Outlook die bij sommigen  méér dan duizend mails bevat naast je agenda is een ware bom als deze door een crash van je computer verloren dreigt te gaan! News detail
 • Nieuwe website

  Op 6 december start de volledig nieuwe website van M&C nv

  De nieuwe website van M&C is werkelijkheid. Ongetwijfeld zullen er wel fouten in sluipen.
  Geef ons jouw oordeel over onze website. Wij houden van kritiek!
  feedback@tonicdesign.be News detail
 • Beveilig met Storagecraft!

  Recover data en een volledig systeem binnen enkele minuten!!

  Our solutions can prove crucial to businesses using Windows servers, desktop and laptops where reliable and fast backup and disaster recovery are key to your business plan. News detail